• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO • OPIS SZCZEGÓŁOWY

 ZARZĄDZANIE PŁACE | ECP Ewidencja Czasu Pracy  INFORMACJE

 

Ewidencja czasu pracy {ECP} służy do ustalenia:

 - harmonogramu pracy pracownika w okresie miesiąca z określeniem godzin pracy,

 - zarejestrowania obecności lub tytułu nieobecności w pracy,

 - ustalenia przepracowanych godzin pracy,

 - wykazania godzin nocnych,

 - ustalenia godzin nadliczbowych,

 - ustalenia godzin przepracowanych w dni świąteczne.

Ewidencja jest odpowiednią kartoteką prowadzoną odrębnie każdego pracownika w okresie jego zatrudnienia i opisuje jego każdy dzień.

Kartoteka pogrupowana jest w karty miesięczne które obrazują również rozliczenie miesięczne czasu pracy.

Porządkuje wszystkie dokumenty i kartoteki czasu pracy jest samodzielną procedurą (może być wykorzystywany samodzielnie), w podstawowej wersji jest włączony do systemu płacowego.

System umożliwia harmonogramowanie i rozliczanie pracy w systemie zmianowym, z automatycznym naliczeniem godzin nadliczbowych i nocnych umożliwia kontrolę harmonogramu w stosunku do obowiązujących przepisów prawa pracy.

Wydruki z systemu spełniają wymagania PIP. system może współpracować z urządzeniami kontroli dostępu i czasu pracy.

Dodatkowo program jest z integrowany z systemem płacowym naszego autorstwa oraz  z systemem księgowym i produkcyjnym umożliwiając rozliczenie czasu pracy na podstawie kart pracy pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

 

Nasz system umożliwia komunikację poprzez łącza internetowe między jednostkami a biurem w przypadku gdy harmonogramowanie i naniesienie obecności odbywa się w jednostkach np. sklepach a rozliczenie następuje w biurze, takie rozwiązanie zapewnia stałą kontrole nad poprawnością ewidencji czasu pracy.

 

Opis Programu:

Kalendarz

Podstawą ewidencji czasu pracy jest roczny kalendarz tabelaryczny, ustalany dla całego zakładu. Na nim oznaczone są dni tygodnia, dni robocze, dni wolne i dni świąteczne. (Typowy kalendarz obowiązujący w roku bieżącym z naniesionymi świętami i dniami wolnymi dla wygody może być pobrany ze strony internetowej.

Harmonogram pracy - musi być przygotowany imiennie dla każdego pracownika. Harmonogram pracy jest podstawą do ustalenia i rozliczenia czasu pracy pracownika, do wydrukowania list obecności, do kontroli automatycznej rejestracji czasu pracy. (z rejestracją czasu pracy można zapoznać się na stronie p312.htm

Harmonogram czasu pracy jest również podstawą do wystawiania i kontroli kart pracy pracowników na zadania akordowe i dniówkowe.

Program ułatwia i automatyzuje czynności związane z przygotowaniem harmonogramów czasu pracy tygodniowych, miesięcznych czy kwartalnych.

Przykłady obrazują zasady przygotowania harmonogramów cyklicznych.

Przykłady

Przykład 1.

Miesięczny harmonogram pracy jedno zmianowej tylko dni robocze z czasem pracy od godz. 8:00 do godz. 16:00 program przyjmuje jako wzorzec domyślny. W programie w słowniku Wzorce Czasu Pracy {WCP} ten wzorzec oznaczony jest U.

Dla tego wzorca obowiązuje:

Tylko praca w dni robocze

W godzinach od 8:00 do 16:00 co daje 8 godzin pracy.

Jeżeli w zakładzie regulamin przewiduje inny czas rozpoczęcia np. 7:15 to należy pod tym symbolem taki czas wpisać odpowiednio

W godzinach od 7:15 do 15:15 co daje 8 godzin pracy.

W trakcie przygotowania harmonogramu program we wszystkie dni robocze wpisze odpowiedni czas pracy i ustali nominalną ilość godzin i dni w miesiącu.

Brak oznaczenia symbolu {WCP} przy pracowniku spowoduje przyjęcie symbolu „U” jako domyślnego i taki harmonogram zostanie przygotowany.

 

Przykład 2.

Praca trzy zmianowa w cyklu zmiana pierwsza, druga i trzecia.

Przygotowanie wzorca czasu pracy.

Ustalamy pracę zmiany pierwszej – Z1 dni robocze od godz. 6:00 do 14:00 i odpowiednio

Z2 dni robocze od godz. 14:00 do 22:00, Z3 dni robocze od godz. 22:00 do 6:00.

Po ustaleniu zmian pod literą Z (praca trzy zmianowa) przedstawiamy wzorzec czasu pracy opisany Z1/Z2/Z3

Jeżeli pracownik pracuje na trzy zmiany to wpisujemy mu symbol WCP= Z

Jeżeli pracownik pracuje tylko na jedną zmianę to symbol WCP= Z1.

Jeżeli nie ma innych wskazań to harmonogram domyślnie zaczyna się od zmiany Z1.

Jak można zmienić zmianę? Ustawiamy wybranym dniu harmonogramu i wpisujemy odpowiedni symbol zmiany np.. Z2 i dajemy polecenie generuj harmonogram.

Po powrocie z urlopu lub z dłuższej nieobecności w harmonogramie podtrzymywana jest zmiana w taki sposób jakby pracowni pracował w tym czasie (po prostu pracownik wraca na swoja zmianę).

Przykład 3.

Praca dwu zmianowa w cyklu zmiana pierwsza, pierwsza i druga zmiana (stosowana gdy druga zmiana jest niepełna), oznaczymy ten wzorze ZII.

Korzystamy z wcześniejszych opisów zmian i od razu ustalamy wzorzec czasu pracy.

ZII opiszemy Z1/Z1/Z2

Jeżeli pracownik pracuje w takim cyklu zmianowym to wpisujemy mu WCP= ZII

 

Przykład 4.

Pracownik pracuje na pół etatu w uzgodnionym innym czasie pracy niż zmiany wcześniej opisane.

Jego schemat opisujemy symbolem np. PE

Dla tego wzorca obowiązuje:

Tylko praca w dni robocze

W godzinach od 9:00 do 13:00 co daje 4 godzin pracy.

 

Przykład 5.

Pracownik pracuje 7 godzin dziennie czyli w czasie skróconym o jedną godzinę. Jego schemat opisujemy symbolem np. SC

Dla tego wzorca obowiązuje:

Tylko praca w dni robocze

W godzinach od 7:00 do 14:00 co daje 7 godzin pracy.

 

Przykład 6.

Praca w formie dyżuru w układzie 12 + dzień wolny.

Najpierw tworzymy składowe schematu.

Dyżur pierwszy d1 od 6:00 do 18:00 brak oznaczenia dnia wskazuje że dyżur na zasadach dnia pracy odbywa się niezależnie czy dzień jest roboczy, wolny czy świąteczny.

Dyżur drugi d2 od 18:00 do 6:00.

Pracę na zasadach dyżuru oznaczymy D opisując schemat d1/w/d2/w

Ponieważ w przypadku dyżuru cykl powtarza się po 4 elementach musi być w pełni opisany.

Program do harmonogramu w odpowiednie dni miesiąca wpisze planowany czas pracy i dni wolne.


Jeśli występują przypadki nietypowe to na harmonogramie nanosimy zmiany wpisując odpowiednie treści. Nie jest przeszkodą w rozliczeniu czasu pracy brak harmonogramu. Harmonogram pracy jest elementem organizacji pracy i wzorcem względem którego można prowadzić kontrolę wykonania.


Rozliczenie czasu pracy i zadań.


Obecność w pracy.

Obecność w pracy można ustalić na kilka sposobów w zależności od przyjętej organizacji pracy i szczegółowości kontroli.

  - Komputerowa rejestracja czasu pracy p312

    ułatwia prowadzenie ewidencję obecności w pracy gdyż odczyty z punktów

    kontroli bezpośrednio konfrontowane są z harmonogramem czasu pracy. Rejestracja 

    na czytniku formalnie potwierdza rozpoczęcie pracy i jej zakończenie jeżeli jest ono 

    zgodne z harmonogramem pracy. W przypadku braku {RCP} weryfikacja musi być

    prowadzona ręcznie.

  - Potwierdzenie wpisu na podstawie list obecności, gdy lista jest nie podpisana

    odpowiedni dzień oznaczamy symbolem nieobecności

  - Program może przyjmować domyślnie obecność pracownika w pracy bez

    potwierdzenia i zaliczenie pracy zgodnie z harmonogramem gdy nie ma żadnych

    zapisów (dokumentów) nieobecności w pracy np. zwolnienie chorobowe, karta

    urlopowa itp.


Nieobecność w pracy.

  Nieobecność w pracy w programie dokumentuje kartą urlopową lub kartą zwolnienia. Po zatwierdzeniu karty nieobecności odpowiednie zapisy są uwidocznione w tabeli ewidencji. Jeżeli zwolnienie dotyczy dni pracy to odpowiednie dni są oznaczone jako dni nieprzepracowane. Dzień nieprzepracowany jest równoznaczny z odpowiednim zmniejszeniem godzin pracy.


Przerwy w pracy.

  Przerwy w pracy dotyczą tylko rozliczeń godzinowych przy zachowaniu oznaczeń dnia pracy.

  Dokumentowanie przerwy w pracy następuje podobnie jak przy nieobecności z tym, że dzień oznaczony jest jako obecność w pracy. Np. wyjście służbowe, godziny odpracowane, wyjście prywatne.


Rozliczenie godzinowe.

  Praca zgodnie z harmonogramem w zasadzie powinna mieścić się w nominalnym czasie pracy (miesiąca lub 3-ch miesięcy) są one traktowane jako godziny pracy. Praca w godzinach od 22:00 do 6:00 jest wykazana jako godziny nocne, jeżeli regulamin zakładowy ustala inny przedział czasowy na godziny nocne to należy to w rozpisie wzorców pod symbolem NOCNE wpisać odpowiedni przedział czasowy.

  Ustalenie godzin nadliczbowych odbywa się na podstawie wpisów do ewidencji czasu pracy, przekroczenie czasu pracy ponad limit godzin w okresie doby, tygodnia, miesiąca lub 3-ch miesięcy (ustala zakład ) powoduje wpisanie do odpowiednich rejestrów odpowiednio godziny nadliczbowe 50% i 100%.

  Praca w dni świąteczne nie wynikająca z harmonogramu pracy powoduje wpisanie do rejestru Godziny świąteczne odpowiednią ilość godzin.


Ewidencja czasu pracy służy do ustalenia:

 - harmonogramu pracy pracownika w okresie miesiąca,

 - zarejestrowania obecności lub tytułu nieobecności w pracy,

 - ustalenia przepracowanych godzin pracy,

 - wykazania godzin nocnych,

 - ustalenia godzin nadliczbowych,

 - ustalenia godzin przepracowanych w dni świąteczne.

Wymagania sprzętowe

W przypadku gdy serwer i program zainstalowane są na jednym komputerze powinien on spełniać wymagania serwera.

Wymagania serwera sql                                           Minimalne                     Zalecane
PROCESOR                                                                400 MHZ                       2,5 GHz
DYSK                                                                          10 GB                          40 GB
PAMIĘĆ                                                                     128 MB                        512 MB

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows Server 2003, Windows 2000 Serwer. Zalecane systemy operacyjne : Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 2000 Serwer. 

Wymagania dla stacji roboczych                          Minimalne                     Zalecane
PROCESOR                                                              200 MHZ                          1 GHz
DYSK                                                                          1 GB                            2 GB
PAMIĘĆ                                                                     64 MB                         256 MB

 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows ME, Windows NT.

Zalecane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000.

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem modułu ECP proszę o kontakt z Naszym konsultantem 016 6760200 lub pi@pei.pl 

 

System został opracowany zgodnie z najnowszymi przepisami kodeksu pracy i wytycznymi PIP w zakresie kontroli czasu pracy, przerw regulaminowych, dokumentowania obecności i przerw w pracy, rozliczenia urlopów.

System pracuje w środowisku klient-serwer opartym o niezawodny  MS-SQL SERVER 
 

Zapraszam do obejrzenia filmów instruktażowych:

OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO • OPIS SZCZEGÓŁOWY